Sokid.ee KASUTUSTINGIMUSED

Sokid.ee, mida haldab Pikato OÜ, registrikood 12176098, aadress Lageda tee 6-2, Viimsi alevik, Harjumaa (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab www.sokid.ee lehel tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Teenuse kasutaja), sõlmivad käesoleva www.sokid.ee kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).

1. E-pood

1.1. Sokid.ee on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse Sokid.ee teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajale.
2.4. Sokid.ee-s pakutavaid tooteid müüakse ainult füüsilistele isikutele.
2.5. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane Eesti resident ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1. Kuvatavate toodete juurde on reeglina märgitud kui kaua nende tellimine aega võib võtta. Sokid.ee-s kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või Sokid.ee programmides.
3.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Sokid.ee töötaja Teenuse kasutajaga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tagastab raha Teenuse kasutajale. Raha tagastatakse hiljemalt kümne (10) kalendripäeva jooksul.
3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest Sokid.ee-s. Sokid.ee-s olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.4. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasuma toote eest valitud viisil (pangalink või arve).
3.5. Teenuse kasutaja avaldab ja kinnitab, et ta soovib ja nõustub maksma kogu toote ostuhinna enne Teenuse osutajapoolset tellimuse täitmist. Kui Teenuse kasutaja valib tasumiseks maksmise pangalingi kaudu, siis kohustub Teenuse kasutaja koheselt tellimuse vormistamise käigus pangalingi kaudu toote ostuhinna ära tasuma. Kui Teenuse kasutaja soovib tasuda toote eest arvega, siis kohustub ta seda tegema hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Tellimus pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Teenuse osutaja arveldusarvele.
3.6. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.7. Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on teinud Sokid.ee-s tellimuse, sisestanud kõik vajalikud andmed ning tasunud tellimuse eest.

4. Hinnad

4.1. Kõik Sokid.ee-s olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta Sokid.ee-s kuvatavaid hindu. Kui Teenuse osutaja on Sokid.ee-s muutnud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1. Vastavalt toote olemusele ja kaalule on võimalik tooted kätte toimetada viiel (5) erineval viisil: 
5.1.1. Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressile) Eesti Vabariigi piires Omniva postiteenusega toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja kui tellimuse summa on suurem kui 35 eurot. Kui tellimuse summa on alla 35 euro, siis peab Teenuse kasutaja tasuma 4 eurot; 
5.1.2. Tooted toimetatakse Teenuse kasutaja poolt valitud kaubanduskeskuse Itella pakiautomaati toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja. 
5.1.3. Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressile) Omniva pakiautomaati toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja. 
5.1.4. Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressile) Eesti Vabariigi piires DPD kulleriga toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja kui tellimuse summa on suurem kui 50 eurot. Kui tellimuse summa on alla 50 euro, siis peab Teenuse kasutaja tasuma 5 eurot;
5.1.5. Tooted toimetatakse Teenuse kasutaja poolt valitud DPD pakiautomaati toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja. 

6. Lepingust taganemine enne Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist

6.1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu Teenuse osutajapoolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest viivitamatult Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@sokid.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).
6.2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani pärast Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu punktile 7 – Tagastusõigus.
6.3. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutaja tasutud summa tagasi hiljemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamisest.
6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. Tagastusõigus

7.1. Toodete tagastamine.


7.1.1. Sokid.ee-st ostetud toodetele kehtib kolmekümne (30) kalendripäevane tagastusõigus.
7.1.2. Toodete tagastamiseks kohustub Teenuse kasutaja kõigepealt Teenuse osutajaga e-maili teel ühendust võtma ning Teenuse osutaja lepib Teenuse kasutajaga kokku tagastamise vormi.
7.1.3. Tagasi saadetud tooted peavad olema: avamata originaalpakendis ning sobilikud uuesti müümiseks, tagastatud kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates nende kättesaamisest, koopiaga tellimusest või arvest.
7.1.4. Toodete tagastamisega kaasnevad kulud kannab Teenuse kasutaja.
7.1.5. Toodete tagastamisel kohustub Teenuse osutaja kandma Teenuse kasutajale tagasi toodete eest tasutud summa hiljemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates toodete Teenuse osutajale tagastamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.2. Defektiga tooted.


7.2.1. Kui Teenuse kasutaja avastab kohe pärast toodete kasutama hakkamist, et tegemist võib olla defektse tootega, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest viivitamatult Teenuse osutajale teada andma ning tagastama toote ja originaalpakendi viivitamatult Teenuse osutajale ning lisama oma nime, tellimuse numbri ja põhjuse, miks toode tagastatakse.
7.2.2. Teenuse osutaja saadab toote tagasi tootjale ekspertiisi teostamiseks ning juhul, kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist on defektse tootega, siis on Teenuse kasutajal õigus saada defektse toote asemele uus samasuguste parameetritega toode tasuta.
7.2.3. Kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse tootega ning toote kasutamisel rikuti kasutus- ja hooldustingimusi, siis ei ole Teenuse osutajal kohustust sellist toodet asendada ning Teenuse kasutaja kohustub tasuma toote hinna ja ekspertiisi kulud.
7.2.4. Toodete tagastamisega kaasnevad kulud kannab Teenuse kasutaja. Kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist oli defektse tootega, siis hüvitab Teenuse osutaja Teenuse kasutajale toodete tagastamise mõistlikud kulud, mille kohta peavad olema kuludokumendid.

8. Isikuandmed ja nende kasutamine

8.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
8.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Teenuse osutaja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine Sokid.ee-s tellimuse registreerimisel.
8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, aadress: linn, tänav, maja, korter, postiindeks.
8.5. Isikuandmeid töötleb Pikato OÜ, registrikood 12176098, aadress Lageda tee 6-2, Viimsi alevik, Harjumaa.
8.6. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastatakse vahendusteenust osutavaile ettevõtteile.
8.7. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.
8.8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.9. Teenuse osutaja kohustub edastama Teenuse kasutaja isikuandmeid, kui seadus selleks kohustab.
8.10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
8.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.
8.12. Pikato OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.

9. Vastutus

9.1. Teenuse kasutaja kohustub kasutama Sokid.ee teenust üksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.
9.2. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu, seaduste või heade tavade vastasest Sokid.ee teenuse kasutamisest Teenuse osutajale, teistele Sokid.ee teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

10. Garantii

10.1. Teenuse osutaja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb tootja poolt.
10.2. Toote lepingutingimustele mittevastavusest on Teenuse kasutaja kohustatud Teenuse osutajat viivitamatult teavitama, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates nende kasutusele võtmisest.
10.3. Teenuse kasutajal on õigus tootel ilmnenud puuduste avastamise korral nõuda toote tasuta parandamist ja selle võimatuse korral asendamist.
10.4. Müügigarantiiga on hõlmatud kõik tootel ilmnenud puudused, v.a. puudused, mis on tekkinud Teenuse kasutaja süül.
10.5. Ilmnenud toote puudustest Teenuse osutajale teatamisel (punkt 10.2) esitab Teenuse kasutaja Teenuse osutajale toote(d) ja originaalpakendi(d) ja tellimuse numbri.
10.6. Teenuse osutaja ei vastuta toote puuduste eest, kui:
10.6.1. Teenuse kasutaja on rikkunud toote kasutus- ja hooldustingimusi;
10.6.2. nõue toodete osas esitatakse hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates kontaktläätsede kasutusele võtmisest;
10.6.3. toodet on püütud iseseisvalt parandada;
10.6.4. nõudele ei lisata tooteid ja originaalpakendeid ja tellimuse numbrit.
10.7. Tootele annab müügigarantii Pikato OÜ, registrikood 12176098, aadress Lageda tee 6-2, Viimsi alevik, Harjumaa.
10.8. Müügigarantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb Teenuse kasutajal pöörduda Pikato OÜ töötaja poole saates meili e-posti aadressile info@sokid.ee.
10.9. Lisaks käesolevast punktist tulenevatele õigustele on Teenuse kasutajal ka muud seadusest tulenevad õigused.

11. Erimeelsused

11.1. Kasutuslepingut puudutavad erimeelsused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

12. Kasutamistingimused

12.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
12.2. Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Sokid.ee kasutamise tingimustega”, Teenuse kasutaja kinnitab, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

13. Lõppsätted

13.1. Juhul, kui mingi Kasutuslepingu säte osutub seaduste või muude õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või tühistamise tagajärjel nendega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud Kasutuslepingu sätete kehtivust ning Teenuse osutaja võtab tarvitusele abinõud seadusandlusele mittevastava sätte asendamiseks uue legitiimse sättega.
13.2. Kasutuslepingus kasutatud punktide pealkirjad on mõeldud üksnes viitamiseks ning Kasutuslepingu teksti lugemise kergendamiseks. Pealkirjad ei oma õiguslikku tähendust tõlgendamisel.

To Top